فرم ارزشیابی و ارسال اطلاعات

Generated with MOOJ Proforms
* اطلاعات ضروری.
فرم ارسال اطلاعات
نام و نام خانوادگی *
تاریخ تولد به ميلادی *
تاریخ تولد به شمسی
وضعیت تاهل
تــعداد فـرزنـد
تلفن تماس *
تلفن همراه
پست الکترونیک *
آیا تا کنون به ایالات متحده سفر کرده اید؟ *
بلی
خیر
آیا تا کنون برای اخذ هرگونه ویزا به ایالات متحده اقدام کرده اید؟ *
بلی
خیر
آخـرین مـدرک تحـصیلی *
مـعدل آخرین مـدرک تـحصیلی *
دانـشگاه محـل تحـصیل *
رشـته و گـرایش تحـصیلی *
تاریخ اخذ آخرین مـدرک تحـصیلی *
سـابقه کار مرتبط با رشـته
دانـشگاه مورد نـظر برای تحـصیل *
رشـته و گـرایش مورد نظر تحـصیلی *
مقطع مورد نظر تحـصیلی *
مـدرک زبان انگلیسی *
نمره زبـان انگلیسی
میـزان بودجـه سالیانه مورد نیـاز بـرای تحـصیل *
تعداد سفرهای خارج از کـشور وکشور مربوطه
نوع ویـزای اخـذ شده برای سـفرهای خارجی
آیا از طریـق مـعرف به مـا مـعرفی شده اید؟ در صورت مثبت بودن نام معرف را مرقوم بفرمائید.
طـریقه آشنایی با گـروه وکلای تـحریری
توضیح نحوه معرفی