انـتقـال واحـدهـای درسی

 

کلیه دانشجویانی که در کشور محل اقامت خود در حال تحصیل می باشند و قصد ادامه تحصیل در همان رشته در یکی از دانشگاههای آمریکا را دارند و یا فارغ التحصیلانی که مجددا قصد ادامه تحصیل در مقطع و رشته تحصیلی قبلی خود را در آمریکا دارند و دانشجویانی که قصد تغییر رشته تحصیلی و یا مقطع خود را دارند. در صورت اخذ پذیرش در یکی از دانشگاههای آمریکا می توانند معادل دروس گذرانده شده قبلی را جایگزین دروس ارائه شده در دانشگاه جدید نمایند.و عنوان یک دانشجوی انتقالی را داشته باشند.این امر به دانشجویان در کاهش هزینه شهریه دانشگاه و کاهش مدت زمان تحصیل کمک قابل توجهی خواهد نمود.

 

شرایط پذیرش دروس انتقالی


ارزشگذاری بر اساس نوع درس،معدل و نمره کسب شده قبلی توسط مراکز ارزشگذاری مدارک تحصیلی در امریکا

تعداد دروس گذارنده شده می بایستی 3 درس و یا بیشتر باشد.

تعداد واحد های دروس می بایستی از 9 الی 24 واحد باشد.

 

 

 

 

شما اینجا هستید:   خانه انتقال واحدهای درسی